2 มิถุนายน 2552

พระพุทธเจ้าตรัสรู้

ตรัสรู้(15 ค่ำเดือน 6)

ขณะมีพระชนมายุได้ 35 พรรษา ในวันที่พระองค์ตรัสรู้ นางสุชาดาได้ถวายข้าวมธุปายาส(หุงด้วยนม) ใต้ต้นไทร เมื่อเสวยเสร็จแล้วทรงลอยถาดทองในแม่น้ำเนรัญชรา ทรงอธิษฐานเสี่ยงพระบารมีว่า ... “ถ้าอาตมาจะได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณแล้ว ขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป ” ถาดทองนั้นลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป ๑ เส้น แล้วก็จมลงตรงนาคภพพิมานแห่งพญากาฬนาคราช พระองค์ทรงโสมนัสและแน่พระทัยว่าจะได้ตรัสรู้ เป็นพระสัพพัญญูสัมพุทธเจ้า โดยหาความสงสัยมิได้

ในเวลาเย็นโสตถิยะให้ถวายหญ้าคา 8 กำมือ ปูลาดเป็นอาสนะ ณ โคนใต้ต้นโพธิ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา (ปัจจุบันคือ ต.พุทธคยา ประเทศอินเดีย)ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะบรรลุโพธิญาณ ประทับหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกทรงบรรลุรูปฌาณทั้ง 4 ชั้น แล้วใช้สติปัญญาพิจารณาจนเกิดความรู้แจ้ง คือ

1. เวลาปฐมยาม ทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ ความรู้เป็นเหตุให้ระลึกชาติได้

2. เวลามัชฌิมยาม ทรงได้จุตูปปาตญาณ(ทิพยจักษุญาณ)คือรู้เรื่องเกิด-ตายของสัตว์ทั้งหลายว่า เป็นไปตามกรรมที่ตนกระทำไว้

3. เวลาปัจฉิมยาม ทรงได้ อาสวักขยญาณ คือ ความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะหรือกิเลส หมายถึง ตรัสรู้อริยสัจ4
อาสวักขยญาณ ที่ทรงได้ทำให้ทรงพิจารณาถึงขันธ์ 5 และใช่แห่งความเป็นเหตุที่ เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท อันเป็นต้นทางให้เขาถึงอริยสัจ 4

เมื่อพระองค์ทรงรู้เห็นแล้ว จึงละอุปาทานและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

10 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17/6/54

  ดีมากคะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ17/6/54

  ขอบคุณมากจ้าาาาาาาาา ไม่เคยรู้มาก่อนเลย

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ27/6/54

  ดีจังเลยคะ:D

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ31/7/54

  ศาสนาพุทธ สอนให้เราเป็นคนดี

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ7/9/54

  ดีจริง
  กำลังกาข้อมูลเกี่ยวกับการบรรยายภาพอยู่เลย
  อิอิ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ7/9/54

  คำว่า*กาคือ*หา นะ
  ขออภัยด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ6/12/54

  ทำการบ้านครับผม

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ21/5/55

  ดีมากเลยค่ะทำการบ้านครูให้วาดรูปค่ะ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ16/6/55

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ